Η εταιρία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας. Ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναλαμβάνει τη δέσμευση για την τήρηση των κανόνων προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, η εταιρία σας παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και με τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της επεξεργασίας.

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας;
Η εταιρία με την επωνυμία:

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.»

Έδρα: οδός Καρόλου Ντήλ 25, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54623, Ελλάδα

Τηλ. Επικοινωνίας: +302310 261067/ +302310 263151

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email): [email protected]

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Στα προσωπικά δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία, σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, από μόνη της ή συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες, στην ταυτοποίηση/ εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου.

Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και συναλλαγών της, συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Τα στοιχεία της ταυτότητάς σας και συγκεκριμένα: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή κινητό).
 • Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο τα στοιχεία τιμολόγησης: Επωνυμία επιχείρησης, Έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή κινητό).
 • Στοιχεία πληρωμής: Από τα στοιχεία της πιστωτικής, χρεωστικής η προπληρωμένης κάρτας διατηρούμε μόνο το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας.

Τα ως άνω στοιχεία τα λαμβάνουμε από εσάς κατά την εγγραφή και δημιουργία του λογαριασμού σας ως εγγεγραμμένου χρήστη και κατά την παραγγελία σας ως επισκέπτη – πελάτη στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα σας με σκοπό της ταυτοποίησής σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας.

 1. Πως νομιμοποιούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» νομιμοποιείται ως προς τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Για την εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης: Προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης/χρήστης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο spanidisshoes.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός παρέχει κατά την εγγραφή του και την καταχώριση της παραγγελίας του και η καταγραφή των συναλλαγών του.
 • Λόγω έννομης υποχρέωσης της εταιρίας μας ως υπευθύνου επεξεργασίας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της εταιρίας μας (π.χ. πρόληψη απάτης).
 • Κατόπιν δική σας ρητής συγκατάθεσης. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να παρέχεται με δική σας σαφή θετική ενέργεια και να πρόκειται για ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή ένδειξη της συμφωνίας σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η σιωπή ή η αδράνεια δεν εκλαμβάνονται από εμάς ως συγκατάθεση.
 1. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Βάσει της συμβατικής μας σχέσης ή των προβλέψεων του νόμου ή βάσει της δικής σας ρητής συγκατάθεσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της συναφθείσας μεταξύ μας σύμβασης, καθώς και για την υποστήριξη/ εξυπηρέτησή σας όσον αφορά τις υπηρεσίες/ προϊόντα της εταιρίας μας. Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον χρήστη-πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του χρήστη-πελάτη, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη-πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα. Η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.
 • Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας ή εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, όπως π.χ. για την πρόληψη απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της εταιρίας που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ασφαλείας.
 • Για την αποστολή εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων – Σκοπούς Μάρκετινγκ. Η εταιρία συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για την αποστολή εμπορικών προωθητικών μηνυμάτων της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» προς τον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη, την παροχή ειδικών προσφορών και εκπτώσεων του spanidisshoes.gr, τη διάθεση νέων προϊόντων, την επικοινωνία εντύπων του Spanidis-Shoes.gr, κ.ά.. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για αυτό το σκοπό μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το Spanidis-Shoes.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο +302310 261067.
 1. Ποιος ο χρόνος διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Η εταιρία θα διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών – πελατών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που παραμένουν χρήστες των υπηρεσιών μας και είναι εγγεγραμμένοι στο Spanidis-Shoes.gr, έως ότου ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του, για τις επεξεργασίες για τις οποίες αυτή απαιτείται. Για τους επισκέπτες – πελάτες, η εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα τους, κατά κανόνα, μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ωστόσο, μετά τη διαγραφή σας από το site ή, εφόσον είστε επισκέπτης, από τη στιγμή ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας έως και πέντε (5) έτη. Η διατήρηση των δεδομένων σας για το διάστημα αυτό ενδέχεται να απαιτείται για φορολογικούς λόγους, καθώς και για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας μας.

 1. Γιατί πρέπει να δώσω τα Προσωπικά μου Δεδομένα; 

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών, όπως αναφέρονται ανωτέρω, είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας και την παράδοση των προϊόντων. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας χορηγήσετε τα ως άνω δεδομένα η εταιρία μας δεν θα μπορεί να σας παράσχει αυτό που επιθυμείτε. Ωστόσο, όσον αφορά την αποστολή εμπορικών προωθητικών μηνυμάτων, η παροχή της συγκατάθεσής σας είναι απολύτως προαιρετική, ενώ η μη συγκατάθεσή σας καμία επίπτωση δεν θα έχει στην εξέλιξη της παραγγελίας σας και την ενημέρωσή σας σχετικά με την πορεία της. Ανά πάσα στιγμή, είστε ελεύθεροι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

 1. Με ποιο τρόπο επεξεργάζεται η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» τα δεδομένα μου;

Η εταιρία μας και το εκπαιδευμένο σε ζητήματα προστασία προσωπικών δεδομένων προσωπικό της τηρεί τις αρχές επεξεργασίας που τίθενται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» δεσμεύεται να τηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζει ότι μπορείτε να ασκήσετε με ευχέρεια τα δικαιώματά σας. Έτσι, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς, χωρίς κόστος, γράφοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] και αναφέροντας το λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε.

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να μας ζητήσετε πρόσβαση και να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας, ώστε να είναι αληθή και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).
 3. Να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και νομίμων δικαιωμάτων της εταιρίας, όπως αναλύονται ανωτέρω (δικαίωμα διαγραφής ή δικαίωμα στη λήθη).
 4. Να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
 5. Να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που δώσατε σε εμάς σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείτε ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας (δικαίωμα φορητότητας).
 6. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρία μας (δικαίωμα εναντίωσης).

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Αν πιστεύετε ότι η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ε.Ε., μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας της Ε.Ε., στην οποία διαμένετε ή στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης, άρνηση της εταιρίας ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

 1. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους;

Κάθε χρήστης-πελάτης που χρησιμοποιεί το Spanidis-Shoes.gr ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας καθώς και ερωτήματα σχετικά με αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας και τις παραγγελίες στο Spanidis-Shoes.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών-πελατών τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της εταιρίας όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες ενδέχεται να είναι μεταφορικές εταιρείες, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και πάροχοι ηλεκτρονικού εμπορίου, με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρία μας. H εταιρία μας απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών της που επεξεργάζονται.

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν το κρίνουμε απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορους τρόπους, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και ακόμη και να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική, η οποία θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα αυτή ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν σε αυτή. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

Back to Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!